Algemene voorwaarden Wolthers Jagersma

 1. Wolthers Jagersma Advocaten BV is een besloten vennootschap naar burgerlijk recht waarvan de vennoten natuurlijke- of rechtspersonen zijn. De vennootschap stelt zich ten doel het uitoefenen van een rechtspraktijk en de beoefening van het beroep van letselschade advocaat.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan of overeenkomsten met Wolthers Jagersma Advocaten BV, haar vennoten of werknemers.
 3. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Wolthers Jagersma Advocaten BV.
 4. De keuze van door Wolthers Jagersma Advocaten BV in te schakelen derden zal met de nodige zorgvuldigheid geschieden en waar mogelijk in overleg met opdrachtgever. Wolthers Jagersma Advocaten BV is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van of schade veroorzaakt door deze derden.
 5. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting.
 6. Het honorarium komt tot stand aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht afgesproken uurtarief. Wolthers Jagersma Advocaten BV is bevoegd om het basisuurtarief jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkeling. Verschotten bestaan uit werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Wolthers Jagersma Advocaten BV ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald. Deze kosten worden zonder opslag doorberekend. Wolthers Jagersma Advocaten BV kan, indien daartoe gelet op de aard of het spoedeisend karakter van de zaak aanleiding bestaat, van de opdrachtgever een voorschot op het honorarium verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden aan te vangen.
 7. De werkzaamheden worden in beginsel verricht op basis van het overeengekomen uurtarief, tenzij een vaste prijsafspraak is overeengekomen of opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Bij opdrachten waar een vaste prijsafspraak is gemaakt, zal het honorarium inclusief omzetbelasting doch exclusief verschotten voorafgaand aan de werkzaamheden in zijn geheel worden gefactureerd. De eventueel verschuldigde verschotten zullen apart worden gefactureerd.
 8. Met opdrachtgever is besproken of hij/zij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Wolthers Jagersma Advocaten BV namens hem/haar een toevoeging aanvraagt, de Raad voor Rechtsbijstand ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook over diens partner) kan opvragen bij overheidsinstanties. De beslissing of opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand , wordt door de Raad voor Rechtsbijstand genomen. Indien de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt afgewezen of de toevoeging (tussentijds of achteraf) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehouden de reeds verrichte werkzaamheden tegen het overeengekomen honorarium te voldoen.
 9. De betalingstermijn van door Wolthers Jagersma Advocaten BV verzonden facturen bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Wanneer deze termijn wordt overschreden, is Wolthers Jagersma Advocaten BV gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente in rekening te brengen. Indien na aanmaning betaling achterwege blijft, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,-. Wolthers Jagersma Advocaten BV is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien ondanks sommatie betaling van een declaratie uitblijft.
 10. De aansprakelijkheid van Wolthers Jagersma Advocaten BV is beperkt tot het bedrag waartoe de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Wolthers Jagersma Advocaten BV in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,-. Alle vorderingsrechten en andere mogelijke bevoegdheden jegens Wolthers Jagersma Advocaten BV vervallen indien niet binnen zes maanden nadat opdrachtgever/betrokkene daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, die aanspraak schriftelijk en gemotiveerd aan Wolthers Jagersma Advocaten BV kenbaar is gemaakt.
 11. De opdrachtgever vrijwaart Wolthers Jagersma Advocaten BV tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Wolthers Jagersma Advocaten BV.
 12. Voor de uitvoering van de door de opdrachtgever gegeven opdracht, worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, in overeenstemming met de daartoe geldende regelgeving (AVG). Wolthers Jagersma Advocaten BV zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven, of wanneer daartoe een verplichting bestaat op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.
 13. Nadat een overeenkomst tot opdracht is beëindigd, wordt het desbetreffende dossier – met de relevante bescheiden – gedurende zeven jaar bewaard. Daarna heeft Wolthers Jagersma Advocaten BV het recht het dossier volledig te vernietigen. Op verzoek van opdrachtgever kan het dossier eerder worden vernietigd. Processtukken die aan een justitiële autoriteit dienen te worden geretourneerd, worden niet bewaard.
 14. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Wolthers Jagersma Advocaten BV is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland.

Heeft u letselschade?

Heeft u (letsel)schade door een ongeval of door toedracht van een misdrijf? Neem dan contact op met één van onze specialisten om uw situatie en mogelijkheden te bespreken.