Antwoorden op veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van vragen die wij vaker krijgen. Staat het antwoord dat u zoekt er niet tussen? Of heeft u behoefte aan advies van een van onze letselschadeadvocaten? Neem dan contact op.

Algemene vragen

Letselschade is een verzamelterm voor alle schade die het gevolg is van lichamelijke verwonding of geestelijk letsel. Letselschade ontstaat bijvoorbeeld door een aanrijding, bedrijfsongeval of een medische fout. De aansprakelijke veroorzaker van letselschade (de verzekeraar) moet de schade vergoeden.

Uitgangspunt in het Nederlandse recht is dat iedereen zijn eigen schade draagt tenzij iemand anders hiervoor verantwoordelijk is. Als iemand anders uw schade heeft veroorzaakt of de zorg voor uw veiligheid had en deze niet is nagekomen, kunt u deze schade verhalen. Ook bieden sommige verzekeringen, ook als u zelf schuld heeft, de mogelijkheid tot vergoeding van uw schade. Laat u daarom altijd adviseren door iemand met verstand van juridische zaken.

Smartengeld is een vergoeding voor het verdriet, het ongemak en de pijn die u lijdt door een ongeval. Het smartengeld maakt het ongeval en de gevolgen daarvan nooit goed, maar u heeft er recht op om de gevolgen van het ongeval te verzachten. Op basis van alle omstandigheden van het geval wordt een redelijke vergoeding vastgesteld. Lees hier het uitgebreide antwoord.

Een letselschadetraject is een ingewikkeld proces, waarbij u bijna altijd te maken krijgt met verzekeraars. De meeste mensen hebben gelukkig niet dagelijks te maken met allerlei juridische aspecten rond aansprakelijkheid en ‘wie moet dat betalen’.  Verzekeraars wel: zij hebben deskundige mensen en goed opgeleide juristen in dienst. Slachtoffers van een ongeval of medische fout zitten daardoor vanaf het begin in een ongelijke positie, wat verstrekkende gevolgen kan hebben. Een letselschadeadvocaat helpt u dit ingewikkelde proces te doorlopen.

Wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval door een ander is erkend, moeten de kosten van een letselschadeadvocaat op grond van de wet worden vergoed. Dit doet de aansprakelijke verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval of de medische fout. Dan is het antwoord dus: Niets! Sowieso is een eerste advies altijd gratis, neem dus gerust contact met ons op om er achter te komen hoe wij u kunnen helpen. Lees hier het uitgebreide antwoord.

Dat kan zeker. In principe kunt u tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat duidelijk is dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is.

Een advocaat heeft een universitaire opleiding Nederlands Recht afgerond, aangevuld met een driejarige advocatenopleiding. De advocaten van Wolthers Jagersma hebben daarnaast de Grotius Specialisatieopleiding Personenschade afgerond of zijn met deze opleiding bezig.

Een advocaat is verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en gebonden aan gedragsregels. Daarnaast is een letselschadeadvocaat slagvaardiger dan een letselschadespecialist. Een advocaat heeft namelijk de vrijheid om te procederen, wanneer dat nodig is. Een letselschadespecialist moet daarvoor meestal het dossier overdragen aan een advocaat. Daarom is een specialist mogelijk eerder geneigd akkoord te gaan met een schaderegelingsvoorstel, terwijl een advocaat (de dreiging met) een gang naar de rechter achter de hand heeft. Lees hier het uitgebreide antwoord.

Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw letselschadezaak dan kunt u uw dossier door ons laten beoordelen. Omdat dit altijd maatwerk is, vragen wij u om contact met ons op te nemen. Lees hier het uitgebreide antwoord.

Vragen over het ongeval

Vul samen met de betrokken partijen een Europees Schadeaangifteformulier in. Noteer goed de gegevens (namen van betrokkenen en getuigen, kentekens) en maak eventueel foto’s van de situatie. Bij ernstigere ongevallen neemt de politie deze taak op zich.

Wanneer u niet naar het ziekenhuis hoeft, maar wel gewond bent geraakt of klachten overhoudt na het ongeval, is het verstandig een huisarts te raadplegen. Neem vervolgens contact op met de advocaten van Wolthers Jagersma. Wij kunnen de procedure om tot schadevergoeding te komen in gang zetten, zodat u aan uw herstel kunt werken.

Een werkgever hoort te zorgen voor een veilige werkomgeving. Voor het vaststellen van het recht op schadevergoeding is de toedracht van het bedrijfsongeval van belang. Bij ernstigere ongevallen komt vaak de Arbeidsinspectie een rapport opmaken. Wolthers Jagersma helpt u in alle fases van het letselschadetraject. Neem vrijblijvend contact op voor advies.

Dat kan, maar er komt meer bij kijken dan bij een bedrijfsongeval van een werknemer. Neem na een bedrijfsongeval altijd contact op met een letselschadeadvocaat. Niet alleen de aansprakelijkstelling is ingewikkelder, ook voor de vaststelling van de schade is specialistische kennis nodig.

Wanneer u een SVI-verzekering – een Schadeverzekering voor Inzittenden of Opzittenden – heeft afgesloten, kunt u ook in geval van een eenzijdig ongeval uw letselschade vergoed krijgen.

De inzittendenverzekering is een extra dekking die je kunt afsluiten als aanvulling op een autoverzekering. Hiermee is elke inzittende van de verzekerde auto gedekt. Voor het claimen van schade op een dergelijke verzekering speelt de schuldvraag (wie schuldig/ aansprakelijk is) geen rol.

Hét belangrijkste verschil tussen een ongevallen-inzittendenverzekering (OIV) en schadeverzekering inzittenden (SVI) zit in de uitkering. De OIV keert eenmalig een vast schadebedrag uit en uitsluitend bij (blijvende) invaliditeit of overlijden. De SVI vergoedt daarentegen élke daadwerkelijk geleden schade. Zowel letselschades als materiële schades worden erdoor gedekt.

U kunt uw schade vergoed krijgen door de veroorzaker aansprakelijk te stellen. Dit kan een andere partij zijn, maar ook de bestuurder van de auto waar u in meereed. Een inzittende/bijrijder van een auto krijgt altijd zijn of haar schade vergoed.

Je kunt als slachtoffer (deels) zelf verantwoordelijk zijn voor het ontstane letsel of de veroorzaakte schade. Denk bijvoorbeeld aan motorrijden zonder helm of autorijden zonder gordel. De mate van eigen schuld wordt uitgedrukt in een percentage. Nadat de totale letselschade is vastgesteld, wordt het percentage eigen schuld daar van afgetrokken.

Bij een bedrijfsongeval speelt eigen schuld geen, of in ieder geval veel minder, een rol. De werkgever is in principe aansprakelijk, zelfs wanneer de werknemer onvoorzichtig is geweest door bijvoorbeeld veiligheidsadviezen onvoldoende na te leven. Alleen wanneer een werknemer bewust roekeloos heeft gehandeld, kan de aansprakelijkheid van de werkgever betwist worden. Maar dat gebeurt niet snel.

Vragen over de procedure

Er zijn grofweg drie fases in een letselschadetraject. Tijdens het toedrachtsonderzoek wordt informatie verzameld over wat er precies is gebeurd. Dit gebeurt meestal tijdens een intakegesprek bij u thuis. Vervolgens wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld. Wanneer de aansprakelijkheid erkend is, volgt het medische deel. Welk letsel is ontstaan ten gevolge van het ongeval en wat zijn de verwachtingen ten aanzien van herstel? Tenslotte worden de verschillende schadeposten op een rij gezet en wordt er onderhandeld over een definitieve schadevergoeding.

Aansprakelijkstelling betekent dat u de veroorzaker van het ongeval mededeelt dat u schade heeft opgelopen en aanspraak maakt op een schadevergoeding.

Een toedrachtsonderzoek is een onderzoek naar de oorzaak van een ongeval. Een eventueel opgemaakt proces-verbaal van de politie speelt hierin een rol. Ook verklaringen van getuigen kunnen van belang zijn. Het toedrachtsonderzoek gebruiken we in een letselschadezaak om de aansprakelijkheid vast te stellen.

In een vaststellingsovereenkomst staan de tussen partijen gemaakte afspraken vastgelegd. Een letselschadezaak eindigt vaak met een vaststellingsovereenkomst. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld hoe hoog de schadevergoeding is, of het mogelijk is om in de toekomst op de zaak terug te komen en hoe het bedrag wordt uitbetaald.

De duur van een letselschadeprocedure hangt vooral af van de medische situatie. De letselschade kan namelijk pas definitief berekend worden wanneer er sprake is van een medische eindsituatie. Dit is de situatie waarin iemand geheel hersteld is, of wanneer er geen wezenlijke verbeteringen of verslechteringen meer worden verwacht in de medische situatie.

Meestal wordt een letselschadezaak geregeld zonder een rechter. Maar soms bestaat er verschil van inzicht tussen partijen op een onderdeel van het dossier, waardoor een patstelling ontstaat. Bijvoorbeeld over de omvang van de aansprakelijkheid of van bepaalde schadeposten. Om die patstelling te doorbreken, kan een deelgeschilprocedure worden gestart door een advocaat.

Hierbij wordt de rechter gevraagd om een uitspraak te doen over dat ene specifieke geschilpunt waarop het dossier blijft hangen. Vervolgens wordt, na het oordeel van de rechter, het gesprek weer voortgezet aan de spreekwoordelijke keukentafel.

Vragen over de schadevergoeding

Alle kosten die u heeft moeten maken als gevolg van het ongeval komen voor vergoeding in aanmerking. Hieronder vallen medische kosten, reis- en verblijfkosten, verzorgingskosten en kosten voor huishoudelijke hulp, maar ook de kosten voor het inschakelen van een letselschadeadvocaat. Daarnaast kunt u te maken krijgen met verlies van (toekomstig) inkomen omdat u arbeidsongeschikt bent geraakt, beperktere carrièremogelijkheden heeft of minder pensioen opbouwt.

Tenslotte heeft u recht op smartengeld. Een schadevergoeding heeft ook fiscale aspecten en mogelijk consequenties voor de hoogte van toeslagen die u ontvangt. Ook daarmee wordt rekening gehouden bij het vaststellen van de hoogte van uw schade. Lees hier het uitgebreide antwoord.

Een schadestaat is een overzicht van alle schadeposten. De schadestaat wordt doorlopend aangevuld.

Een voorschot onder algemene titel is een tussentijdse betaling op een later definitief vast te stellen schadevergoeding. Bij een voorschot onder algemene titel wordt er dus niet voor een specifieke schadepost of voor smartengeld uitgekeerd. Zodra de schadestaat definitief is, worden de tussentijds uitbetaalde voorschotten in mindering gebracht op de totale schade.

Als werkgever bent je verplicht loon door te betalen als een werknemer een ongeluk krijgt. Wanneer dat ongeval de schuld is van een ander, kan de netto loonschade verhaald worden op de aansprakelijke partij (regres). Ook zijn bijvoorbeeld re-integratiekosten en kosten van bedrijfsarts en arbodienst verhaalbaar.

In Nederland betalen we inkomstenbelasting over winst en inkomen. Een letselschadevergoeding is geen inkomen, maar een vergoeding voor gemaakte of toekomstige kosten. Daarom hoort deze schadevergoeding onbelast te zijn. Bij definitieve afwikkeling van het dossier ontvangt u een belastinggarantie. Daarmee kunt u bij de belastingdienst aantonen dat de schadevergoeding geen inkomen is. Een schadevergoeding kan leiden tot vermogensbelasting. Daarmee wordt rekening gehouden bij de afwikkeling van uw letselschade.

U heeft een verplichting richting de gemeente om de ontvangen schadevergoeding te melden. Er wordt vervolgens door de gemeente beoordeeld of de uitgekeerde schadevergoeding verenigbaar is met een verantwoorde bijstandsverlening. Deze beoordeling verschilt per schadepost. Als een schadepost niet verenigbaar is met een verantwoorde bijstandsverlening geldt er nog een vermogensgrens. Onder deze grens mag u de schadevergoeding houden. Boven deze grens wordt de schadevergoeding geheel of gedeeltelijk verrekend. Laat u daarom goed voorlichten. Lees hier het uitgebreide antwoord.

Vragen over het medisch beoordelingstraject

Bij de behandeling van uw dossier is vaak medische informatie nodig om te beoordelen hoe ernstig het letsel is, in welke mate dit letsel door het ongeval is veroorzaakt en welke mogelijk blijvende gevolgen dit zal geven. Deze informatie wordt opgevraagd bij ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten en andere (para)medici die bij uw herstel betrokken zijn. Dit kan alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt vastgelegd in een medische machtiging.

Om uw belangen goed te kunnen behartigen, heeft uw advocaat en zijn/haar medisch adviseur inzicht in uw medisch dossier. U machtigt uw advocaat om relevante medische informatie te delen met (uitsluitend) de medisch adviseur van de aansprakelijke verzekeraar. Dat gebeurt altijd met uw toestemming.

Een medisch adviseur beoordeelt de medische gegevens voor een opdrachtgever. Dit kan de eigen belangenbehartiger zijn, maar ook de verzekeraar van de tegenpartij. De medisch adviseur stelt een rapport op en adviseert over de oorzaken, de gevolgen, de (blijvende) beperkingen en de prognose van het opgelopen letsel.