Klachtenregeling Wolthers Jagersma

Onderstaand vindt u de gang van zaken als het gaat om de klachtenregeling van Wolthers Jagersma.

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. We zien dan graag dat u uw klacht onder onze aandacht brengt zodat we daarover met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie, dan verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u contact opnemen met de directie van ons kantoor. Zij zal dan in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden.

Mocht bedoeld overleg in uw ogen niet tot een voldoende bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. U kunt uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van onze schriftelijke reactie indienen bij deze Geschillencommissie. De commissie doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten die verband houden met de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie. Bovendien is de commissie bevoegd te oordelen over schadevergoeding tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. Hogere schadeclaims kunt u enkel voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van een claim uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. U dient dan schriftelijk afstand te doen van het meerdere.

Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Het secretariaat van de Geschillencommissie Advocatuur is te bereiken via:

• Bezoekadres: Bordewijklaan 46 (2e etage), 2591 XR ’s-Gravenhage
• Postadres: Postbus 90600, 2509 LP ’s-Gravenhage
• Telefoonnummer: 070 310 53 10
• www.sgc.nl

Heeft u letselschade?

Heeft u (letsel)schade door een ongeval of door toedracht van een misdrijf? Neem dan contact op met één van onze specialisten om uw situatie en mogelijkheden te bespreken.