Bijsluiter kosten rechtsbijstand

In Nederland is in de wet vastgelegd dat de buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand door de aansprakelijke partij moeten worden vergoed. In de meeste gevallen verhalen wij onze kosten volledig op de aansprakelijke verzekeraar en merkt de cliënt daar niets van. Dit geldt wanneer de aansprakelijkheid wordt erkend en de schade buitengerechtelijk (zonder tussenkomst van de rechter) in onderling overleg kan worden vastgesteld.

De orde van advocaten heeft aanbevolen om met betrekking tot het declareren afspraken te maken en deze ook schriftelijk vast te leggen. Deze bijsluiter is bestemd voor zowel cliënten als verzekeraars.

Kosten buiten rechte

  1. In letselschadezaken is de cliënt de eigenlijke opdrachtgever van de advocaat en daarmee ook zijn debiteur.
  2. Als de aansprakelijkheid voor het ongeval, medische fout of beroepsziekte volledig is erkend, vormen de kosten van de deskundige bijstand in beginsel schade voor de cliënt. Op grond van artikel 6:96 BW kunnen die kosten worden verhaald, voor zover ze redelijk zijn.
  3. De kosten van deskundige hulp zijn niet alleen beperkt tot de kosten van Wolthers Jagersma Advocaten. Ook de kosten van de medisch adviseur, arbeids- of re-integratiedeskundigen en andere adviseurs komen voor vergoeding in aanmerking.
  4. Als ten aanzien van de aansprakelijkheid een percentage eigen schuld van toepassing is, zal de schade niet volledig verhaalbaar zijn. Een gedeelte daarvan (gelijk aan de omvang van de eigen schuld) blijft dan voor rekening van de cliënt. Dit geldt in die situatie ook voor de kosten van rechtsbijstand.
  5. De cliënt zal het niet te verhalen gedeelte van de declaratie van Wolthers Jagersma zelf moeten voldoen, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.
  6. De cliënt stemt ermee in dat de kosten rechtstreeks op de aansprakelijke partij (meestal diens verzekeraar) worden verhaald.

Tarieven

  1. Wolthers Jagersma Advocaten hanteert een basistarief van € 285,= per uur[1]. Dit honorarium wordt vermeerderd met 21% BTW en zal als voorschottarief in rekening gebracht worden.
  2. De omvang van de schade en het noodzakelijke specialisme worden bij afwikkeling van het dossier mede betrokken bij de beoordeling van de omvang van de buitengerechtelijke kosten. Wolthers Jagersma Advocaten brengt in verband hiermee een opslag van 20% van het basistarief (waarover 21% BTW is verschuldigd) in rekening bij een verhaalde schadevergoeding van meer dan € 75.000,=. Bij een verhaalde schadevergoeding van meer dan € 150.000,= brengt Wolthers Jagersma Advocaten op dezelfde wijze een opslag van 40% in rekening. Door onze gespecialiseerde praktijkuitoefening en onze ruime ervaring is de benodigde tijd om tot een goede advisering of aanpak te komen geringer dan die van niet specialisten, waardoor onze declaraties per saldo lager uitkomen.

 

[1] Niveau 2024. Dit tarief kan jaarlijks worden aangepast.

Heeft u letselschade?

Heeft u (letsel)schade door een ongeval of door toedracht van een misdrijf? Neem dan contact op met één van onze specialisten om uw situatie en mogelijkheden te bespreken.