Werkwijze

Letselschade heeft vaak grote gevolgen. Voor het slachtoffer, maar ook voor zijn of haar omgeving. Omdat iedere situatie uniek is, werken we met een aanpak op maat. We verzorgen het gehele juridische en financiële traject. Zo kunt u zich volledig focussen op uw herstel. En voor alle situaties geldt: de mogelijkheden van het slachtoffer na het ongeval of incident staan centraal.

 

Hoewel ieder schaderegelingsproces anders verloopt, komen deze stappen vrijwel altijd terug in onze werkwijze.

 

In 5 duidelijke stappen uw letselschade regelen:

Stap 1: Wat is er gebeurd?

Tijdens de intake inventariseren de advocaten van Wolthers Jagersma wat er gebeurd is. Ook doen we een eerste globale haalbaarheidstoetsing. We stellen vast welk letsel er is opgelopen en kijken naar de gevolgen die dat heeft in uw dagelijks leven. Daarnaast maken we werkafspraken die we schriftelijk vastleggen. Zo weet u waar u aan toe bent.

Stap 2: Informatie verzamelen

Wanneer we uw dossier in behandeling nemen, beginnen we met informatie verzamelen. Denk aan informatie over de toedracht van het ongeval, over wie de betrokkenen zijn en welke verzekeraars een rol spelen. Wanneer er een proces-verbaal is opgemaakt door de politie, wordt dat opgevraagd. Er wordt (medische) informatie verzameld over het opgelopen letsel en we maken een inventarisatie van de (globale) schadeposten en aanwezige eventuele verzekeringen.

Stap 3: Vaststellen aansprakelijkheid

Hebben we voldoende informatie verzameld, dan verzenden we de aansprakelijkstelling naar de verzekeraar. In veel gevallen is het duidelijk wie er aansprakelijk is voor het ongeval of incident. Wanneer er toch discussie ontstaat met de verzekeraar voeren wij die voor u. We streven altijd naar een oplossing ‘aan de keukentafel’ in plaats van lange juridische procedures. Maar wanneer het nodig is, gaan we voor u naar de rechter om aansprakelijkheid erkend te krijgen. Ook bekijken we samen met u of andere manieren van geschiloplossing, zoals bijvoorbeeld mediation of bindend advies, geschikt zijn.

Stap 4: Schade berekenen en regelen

Wanneer de aansprakelijkheid erkend is, gaan we uw schade in kaart brengen. Alle gevolgen die het ongeluk of incident heeft gehad, moeten vertaald worden naar bedragen. Daarbij wordt de situatie met het ongeval vergeleken met de situatie zonder het ongeval. Deze stap kan lang duren, zeker zolang er nog onduidelijkheid bestaat over de zogenaamde medische eindsituatie. Dit is het moment waarop er geen verder herstel van het opgelopen letsel valt te verwachten.

Er is veel overleg met de aansprakelijke partij of verzekeraar. In het medisch beoordelingstraject worden er medische adviezen ingewonnen. Soms is een onafhankelijke medische expertise door een arts nodig om de ongevalsgevolgen en toekomstige risico’s in kaart te brengen. Als er sprake is van langer durende of blijvende arbeidsongeschiktheid wordt er vaak een arbeidsdeskundige ingeschakeld die helpt bij de re-integratie naar passend werk.

De schadeposten worden door uw advocaat verwerkt in een schadestaat. Vanaf het ongeval lopen de kosten van het slachtoffer op, terwijl de definitieve vaststelling van de schade nog enige tijd op zich laat wachten. Zodra het mogelijk is kunnen er daarom een of meer tussentijdse voorschotten gevraagd worden op de uiteindelijke schadevergoeding.

Zodra er een medische eindsituatie is, er is duidelijkheid op het gebied van arbeid en alle schadeposten bekend zijn, rekenen we de gevolgen door en start het overleg met de verzekeraar over de definitieve schadevergoeding. Hierin wordt ook het smartengeld meegenomen: de vergoeding voor leed dat eigenlijk niet in geld is uit te drukken. Wanneer er uiteindelijk overeenstemming is bereikt, worden alle afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en ontvangt u de schadevergoeding waar u recht op heeft.

Stap 5: Mogelijke vervolgstappen

Komt er geen regeling tot stand? Dan kijken we waar dat aan ligt. We proberen de knelpunten samen met de aansprakelijke partij op te lossen, bijvoorbeeld door onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren of een onafhankelijke derde te laten bemiddelen. Is overleg niet mogelijk? Dan kan in overleg met u het volgende plaatsvinden:

  • Het starten van een procedure, zoals een deelgeschil, een getuigenverhoor, een deskundigenbericht, een kort geding of een bodemprocedure.

De rol van Wolthers Jagersma

Letselschadezaken kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn. Zo zijn er verschillende medische en juridische knelpunten die bij het vaststellen van de aansprakelijkheid of de omvang van de schade een rol spelen. Win daarom op tijd advies bij ons in. Dit kan vaak kosteloos omdat onze kosten vaak gewoon verhaalbaar zijn, net als de schade. Neem voor deskundig advies contact met ons op.

Heeft u schade opgelopen door een ongeval of incident?

Heeft u (letsel)schade door een ongeval? Neem dan contact op met één van onze specialisten om uw situatie en mogelijkheden te bespreken.